How governments can stimulate compliance effectiveness

Essay by Michael van Woerden (DeComplianceMonitor), published in Tijdschrift voor Compliance 2022 – 2 (April 2022).  Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as ‘living document’ is crucial to protect trust by customers, governments, and other key stakeholders of the organization. Many companies adapt their strategies to align with the UN Agenda 2030 for sustainable development. However, resulting ethics and compliance commitments will fade if they are not followed by measurable goals and actions. Professor Sandra J. Sucher (Harvard Business School) explains that trust can only endure if it is based on both ‘cognitive trust’ (expertise and reliability) and ‘affective trust’ (motives and actions).3 She calls upon meaningful transparency as a way to hold management accountable for its commitments towards stakeholders of the company. In this essay, it is argued that governments should act as ‘gatekeeper’ for companies that tender for important governmental projects. By separating the wheat from the chaff, damaging compliance shortcomings and the related economic and social costs can be avoided and companies are stimulated to protect integrity and trust as pillars of prosperity. A more active role by the government is important in large projects: it would stimulate and reward self-cleaning initiatives by companies, their suppliers and other business partners. Similarly, enforcement agencies, supervisory authorities, and unilateral organizations such as
the World Bank, the European Investment Bank (EIB), and the European Bank for
Construction and Development (EBCD) can set the tone as regards compliance by
encouraging an integrated approach on environmental, social, and governance (ESG) matters.

“De rol van de poortwachter 2022” – congres 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni 2022 vindt het grote Risk & Compliance jaarcongres plaats: ‘De rol van de poortwachter 2022 – publieke versus private sector’. Locatie: Landgoed Kievitsdal, Baarn.

Zie:  http://www.riskcompliancejaarcongres.nl. Dagvoorzitter: Geert Vermeulen. Debatleider van het AML/CDD/KYC debat: Michael van Woerden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Tot dan!

 

ICC’s Integrity Book 2021 – Integrity & Trust; Pillars of Prosperity

During the ICC Week of Integrity (1-9 December 2021), the fourth edition of the ICC’s Integrity Book was published: ‘Integrity & Trust – Pillars of Prosperity. A valuable source of inspiration for business management, policy makers, and other professionals that are involved in keeping the business clean and future proof. Michael van Woerden (DeComplianceMonitor) is co-author. In his essay ‘Doing the right thing – how governments can help‘  he calls upon governments to make better use of their purchasing power to stimulate the maintenance of comprehensive corporate compliance programmes by imposing related conditions as part of public procurement. The book can be downloaded free of charge and is highly recommended.

Department of Justice (USA): More extensive use of compliance monitors

https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-o-monaco-gives-keynote-address-abas-36th-national-institute

Nieuwe wetgeving Duitsland inzake ‘compliance defense’ en ‘cooperation credit’

https://fcpablog.com/2021/06/16/proposed-german-corporate-legislation-introduces-respondeat-superior-compliance-defense-and-cooperation-credit/

Reactie op het conceptwetsontwerp nav de evaluatie Wet OM-afdoening

DeComplianceMonitor heeft gereageerd op het ter consultatie voorgelegde conceptwetsontwerp n.a.v. de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Wij zien het wetsontwerp als een belangrijke stap in de goede richting. Rechterlijke toetsing van schikkingsafspraken wordt geïntroduceerd, een voorwaardelijk sepot met hieraan gekoppelde afspraken ter verbetering van het compliance programma wordt mogelijk en een compliance monitor kan worden aangesteld om de naleving van gemaakte afspraken te toetsen. Echter, er dreigt een weeffout door onduidelijkheid in de memorie van toelichting over de rol van een externe compliance monitor. Dat kan nog beter.

Conceptwetsvoorstel rechterlijke toetsing hoge transacties gepubliceerd

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/conceptwetsvoorstel-rechterlijke-toetsing-van-hoge-transacties-gepubliceerd

Openheid van zaken bij zelfreinigende maatregelen

https://www.transparency.nl/nieuws/2021/02/gastcolumn-openheid-van-zaken-bij-zelfreinigende-maatregelen/

Een compliance officer is niet zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de directie

https://dejurist.com/nieuws/50010147/een-compliance-officer-is-niet-zelf-verantwoordelijk-voor-wat-een-board-doet

Vierde evaluatierapport implementatie OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd

Op 5 november 2020 is het vierde evaluatierapport over implementatie van het OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd.  De OESO rapporteurs zien in Nederland een toegenomen aandacht voor handhaving tegen buitenlandse corruptie, al is er bezorgdheid over het achterblijvende aantal zaken dat wordt afgerond met een strafrechtelijke veroordeling of schikking.

De op 4 september 2020 in werking getreden nieuwe Aanwijzing hoge transacties wordt verwelkomd. Een punt van zorg is de onduidelijkheid over de rol en werkwijze van de commissie die moet toetsen of voorgenomen hoge schikkingen voldoen aan de gestelde eisen zolang nog niet voorzien is in bij wet geregelde rechterlijke toetsing van voorgenomen hoge schikkingen. In het OESO rapport wordt erop aangedrongen vaart te maken met deze wettelijke regeling en daarbij:

  • duidelijkheid te bieden over te hanteren criteria voor het treffen van schikkingen in geval van verdenking van buitenlandse corruptie wanneer het een schikking betreft beneden de in de Aanwijzing hoge transacties opgenomen drempelwaarde van 200.000 euro;
  • te voorzien in passend (onafhankelijk) toezicht op voorgestelde schikkingen in gevallen van buitenlandse corruptie;
  • richtlijnen te publiceren ten aanzien van ‘self reporting’ en de van verdachten van buitenlandse corruptie verlangde medewerking aan het onderzoek;
  • duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheid van het treffen van schikkingen met natuurlijke personen;
  • te voorzien in beleid en training over door het openbaar ministerie in acht te nemen factoren bij het bepalen van sancties in relatie tot schikkingen, het opleggen van aanvullende maatregelen tot verbetering van compliance en de (mogelijkheid van) aanwijzing van een compliance monitor om toe te zien op de naleving hiervan.

Ook andere aspecten worden belicht in het OESO rapport, zoals de werking van het regime ter bescherming van klokkenluiders en de reikwijdte van legal privilege in Nederland. Het rapport wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer en is te raadplegen via de OECD website.