Toetsing van compliance programma’s ter verankering van integriteit

In aansluiting op het in 2023 verschenen WODC rapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven, (de voorbereiding van) het conceptwetsvoorstel Herziening Wetboek van Strafvordering naar aanleiding van de evaluatie Wet OM Afdoening dat begin 2024 wordt verwacht en de hiermee samenhangende aanpassing van de Aanwijzing Hoge Transacties pleiten wij ervoor dat voorzien wordt in een regelgevend kader ter beoordeling van door de onderneming te treffen maatregelen tot verbetering van compliance / vermijding van nieuwe strafbare feiten. Meer duidelijkheid over de door het openbaar ministerie gestelde eisen in het kader van een (mogelijke) schikking met de onderneming komt ook de praktijk van zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven ten goede. Daarbij komt het aan op het volgende:
• maak duidelijk bij aanbieding van een transactie na fraude en/of corruptie hoe de
effectiviteit van compliance bij de onderneming is gewaarborgd;
• beoordeel of externe validatie door een compliance monitor or ander hierin gespecialiseerd
bureau noodzakelijk is;
• maak in geval van compliance monitorship bij hoge transacties de modaliteiten hiervan bekend, waaronder de aanpak, werkwijze, het te hanteren toetsingskader, de periode van review, de rapportages en de mogelijke consequenties van niet naleven van gemaakte afspraken;
• overweeg de publicatie van een generiek toetsingskader voor de te treffen compliance
maatregelen en/of verwijzing naar bestaande internationaal gangbare toetsingskaders;
• definieer selectiecriteria voor benoeming van een compliance monitor waaronder gestelde
competentievereisten, ervaring, gezag, middelen en het ontbreken van (de schijn van)
belangenverstrengeling;
• overweeg de toepassing van een register voor benoeming van een compliance monitor.

Voor het volledige artikel, zie: Toetsing van Compliance programma’s ter verankering van integriteit in de onderneming.2023.12.01-DCM