Zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven van fin. economische criminaliteit

Op 26 februari 2024 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de wenselijkheid van regulering ter stimulering van zelfmelding en zelfonderzoek door bedrijven bij signalen van fin. economische criminaliteit. Dit volgt op een in 2023 gepubliceerd WODC onderzoek en houdt tevens verband met de evaluatie Wet OM-afdoening. Wetgeving is in voorbereiding die het mogelijk zal maken voor het OM om in het kader van een grote transactie nadere voorwaarden te stellen aan de onderneming ter versterking van het compliance programma én met behulp van een externe compliance monitor te laten toezien op de goede naleving hiervan. DeComplianceMonitor heeft ervoor gepleit om meer duidelijkheid te scheppen over de aanpak, werkwijze, randvoorwaarden en consequenties van niet naleving van dergelijke nadere voorwaarden. Wanneer gelijktijdig meer duidelijkheid geboden wordt door het OM over het beleid ten opzichte van zelfmelding en zelfonderzoek door bedrijven bij signalen van financieel-economische criminaliteit, dan weten bedrijven beter waar zij aan toe zijn. Dit biedt een krachtige impuls aan bedrijven om meer werk te maken van een integere bedrijfscultuur en het bijbehorend compliance programma waar nodig te verbeteren. Doet zich vervolgens toch een groot incident voor, dan is de onderneming beter voorbereid om passende maatregelen te treffen en kan de schade beperkt worden. Dit verlaagt tevens de drempel voor de bedrijfsleiding om zelf een melding te doen bij het OM. “Het Openbaar Ministerie verwacht rond de zomer 2024 de Aanwijzing(en) via de reguliere afstemmingsprocedure ter consulatie voor te leggen aan betrokken partijen”, aldus de minister. We wachten de nadere regulering met belangstelling af.